Výrobcovia / značky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci učinením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásenú predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNÁNIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vašeho domova, práce, firmy, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou : nákupného košíku, či emailom na našu adresu obchod@prerodinku.sk. Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a inej tlači sú údaje nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súladu so špecifikami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadením platným na území Slovenskej republiky.Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kde samotná kúpna zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá zaslaním potvrdenia na vašu e-mailovu adresu ktorú uvediete v objednávke. Poprípade telefonickým kontaktom.O odoslaní tovaru budete taktiež informovaní emailom. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať.

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 2 hodín zrušiť a to telefonický, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby. Pri zrušení objednávky po tomto termíne, kupujúci súhlasí s úhradou storno poplatku vo výške 5% z hodnoty tovaru + náklady na poštovné, ak tovar bol už vyexpedovaný. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar vám zašleme poštou popr. ďalšou dopravnou spoločnosťou ako dobierku. Je možné zvoliť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácií jednotlivej objednávky. Cena poštovného sa môže líšiť aj podľa váhy objednaného tovaru.

6) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je 3 až 10 pracovných dní, podľa typu a dostupnosti tovaru od prijatia Vašej objednávky.

7) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar s číslom faktúry stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku!) na našu adresu, a informovať nás o tom telefonicky, alebo mailom. Náklady spojené s vymieňaním nesie v plnej výške kupujúci.

9) REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Prípadnú reklamáciu vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platnou právnou normou. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ohlásiť okamžite našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, ak nieje uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady.

10) VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou, zaslanou emailom.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho popisu v týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky..V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkách, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním

b) nesprávnym použitím a výberom výrobku

c) nesprávnym skladovaním

 

11) SÚHLAS S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI

Kupujúci objednaním tovaru na www.prerodinku.sk súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a to v plnom rozsahu.


ÚvodÚvodKošík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne nie sú dostupné žiadne nové produkty.