Výrobcovia / značky

Reklamačný poriadok


Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu týkajúcu sa kvality dodaných produktov.


Reklamáciu je kupujúci oprávnený podať písomne a doručiť spoločnosti FABOX s.r.o. na uvedenú kontaktnú adresu v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie spolu s kópiou dokladu o zakúpení.

Reklamácie, ktoré budú doručené predávajúcemu po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.


V písomnej reklamácii je kupujúci povinný uviesť svoje identifikačné údaje, ako sú najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska, resp. sídla spoločnosti, IČO spolu s uvedením kódu a popisu produktu,ktorého sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.

Treba priložiť aj chybný výrobok, dodací list, faktúru a doklad o zaplatení.


Predávajúci rozhodne o reklamácii do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu predávajúceho. Rozhodnutie o reklamácii bude obsahovať výrok a jeho stručné odôvodnenie. Pokiaľ je to vo vzťahu k predmetu reklamácie účelné, v rozhodnutí uvedie predávajúci aj krátke technické stanovisko, z ktorého vychádzal pri rozhodovaní o reklamácii. Predávajúci je povinný užívateľovi písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa rozhodnutia o reklamácii.


V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.


Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov,nesprávnou manipuláciou a skladovaním.


ÚvodÚvodKošík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne nie sú dostupné žiadne nové produkty.